Bezpieczeństwo w Trusted Scada i Smart-Grids

HORYZONT 2020 (H2020)

2015 – 2017

Projekt SCISSOR projektuje ramy monitorowania bezpieczeństwa SCADA (kontrola nadzorcza i akwizycja danych) nowej generacji.

W tradycyjnych przemysłowych systemach sterowania i infrastrukturze krytycznej bezpieczeństwo było domyślnie zakładane przez oparcie się na zastrzeżonych technologiach (bezpieczeństwo przez ukrywanie), fizyczną ochronę dostępu i odłączenie od Internetu. Masowy ruch w ostatniej dekadzie w kierunku otwartych standardów i łączności IP, rosnąca integracja technologii Internetu rzeczy oraz zakłócanie spokoju ukierunkowanych cyberataków wymaga nowatorskich, zaprojektowanych środków bezpieczeństwa cybernetycznego. Przyjmując holistyczne podejście, projekt SCISSOR proponuje nową strukturę monitorowania bezpieczeństwa systemów SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition) składającą się z czterech warstw:

 1. Warstwa monitorująca, zapewniająca programowalną analizę ruchu, nowe technologie sensorowe o bardzo niskich kosztach/poborze energii oraz rozwiązania w zakresie nadzoru wizyjnego do automatycznego wykrywania i klasyfikacji obiektów;
 2. Warstwa kontroli i koordynacji – adaptacyjnie zarządza zdalnymi sondami/czujnikami, zapewniająca jednolitą reprezentację monitorowanych danych zebranych z różnych źródeł oraz egzekwowanie kryptograficznej ochrony danych, w tym oparte na tożsamości i atrybutach schematy szyfrowania;
 3. Warstwa decyzji i analizy w postaci innowacyjnego narzędzia SIEM (ang. Security Information and Event Management) związana zarówno z różnorodnymi zdarzeniami pochodzącymi z monitoringu jak również sygnałami kontroli procesów;
 4. Warstwa człowiek-maszyna opracowana w celu przedstawienia w prosty i użyteczny sposób w czasie rzeczywistym zachowania systemu pod kątem jego funkcjonalności dla użytkownika końcowego.

SCISSOR będzie zweryfikowany przez:

 • Platformę SCADA, aby uwydatnić zdolność do wykrywania i udaremniania ukierunkowanych zagrożeń;
 • „Testy polowe” na rzeczywistych systemach smart-grid.

Grupa badawcza pod kierunkiem Prof. Andrzeja Dziecha, zajmująca się tematyką przetwarzania danych, inteligentnym monitoringiem i multimediami koordynuje zadania poświęcone technikom i rozwiązaniom dla monitoringu. Zespół będzie projektował i implementował następujące elementy

 • Mechanizmy pozyskiwania i przesyłania danych wideo z wielu typów kamer (CCTV, kamery na podczerwień);
 • Automatyczne rozpoznawanie obiektów, ich pozycji oraz cech;
 • System Analizy Zdarzeń - opracowanie wymagań oraz metod analizy danych i podejmowania decyzji w odniesieniu do integracji informacji pochodzących z wielu źródeł;
 • Privacy protection of processed and transmitted digital data using digital watermarks
 • System Analizy Zdarzeń - integracja algorytmów, realizacja i ocena modułu do generowania danych do wizualizacji i podejmowania decyzji;
 • Zintegrowany system dla przetwarzania i przechowywania danych.

Zespół AGH będzie również zaangażowany w inne działania takie jak:

 • Sterowanie i monitorowanie systemu;
 • Walidacja i demonstracja na zaawansowanej platformie SCADA w warunkach rzeczywistych.

Prace zespołu badawczego AGH mają znaczący potencjał zastosowań praktycznych co pozwoli na zintensyfikowanie współpracy z przemysłem.

Partnerzy:

 • ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
 • UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
 • SIXSQ SARL
 • CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
 • RADIO6ENSESRL
 • SALZBURG RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT M.B.H
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 • SEA SOCIETÀ ELETTRICA DI FAVIGNANA SPA
pl_PLPolski